Werkstap biedt voor gemeenten een unieke ontwikkelcomponent in het veld van re-integratie. Consulenten kunnen een deelnemer efficiënt een kortste weg naar werk adviseren en – als de deelnemer het hiermee eens is – in één proces aan een bijpassend en effectief ontwikkeltraject koppelen. Dat maakt het re-integratiewerk beter, doelmatiger en dus leuker.

Verder genereert Werkstap automatisch alle rapportages rond ontwikkeltrajecten die de overheid vanuit de rechtmatigheid heeft gesteld. Op deze wijze heeft Werkstap zich gespecialiseerd in het ontwikkelen binnen het re-integratieproces en kan als module worden gekoppeld aan de bestaande systemen die de gemeente hiervoor hanteert zoals Sonar.

SRG Statistieken – elektronisch bericht uit Werkstap

De maandelijkse aanlevering van statistische gegevens voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten aan CBS is verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 5 van de Regeling statistiek Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De met deze regeling voorgeschreven gegevenslevering heeft betrekking op de informatiebehoefte van SZW. De inhoud van de totale uitvraag, dus zowel die vanuit SZW als vanuit CBS, wordt gepubliceerd in de door de directeur-generaal van de statistiek af te kondigen Richtlijnen voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Per ingezette voorziening wordt informatie aangeleverd over: – het registratienummer van de voorziening; – het type voorziening; – de begindatum van de voorziening; – de einddatum van de voorziening, indien van toepassing; – de loonwaarde mits de persoon een arbeidscapaciteit heeft die langdurig onder het WML ligt en forfaitaire loonkostensubsidie of een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet.

bron: CBS

DKD-bericht naar Inlichtingenbureau (via GEMNET) – elektronisch bericht uit Werkstap

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn.

Om een volledig gevuld DKD voor burger en uitvoeringsorganisaties te kunnen garanderen, is digitale aanlevering van de gegevens door partijen wettelijk verplicht. Ook zijn gemeenten verplicht de afgesproken gegevensset binnen enkele seconden digitaal aan te leveren als hierom gevraagd wordt. Gemeenten leveren een vaste set gegevens aan het DKD. Er worden gegevens geleverd over:

  • De klant; persoons- en adresgegevens.
  • De aanvraag; voor welke wet, datum aanvraag en beslissing en de beslissing zelf.
  • De uitkering; soort, begin- en eindedatum, normbedragen, inhoudingen en maatregelen.
  • De vorderingen; datum en reden vordering, bedragen aanvang en saldo, status vordering.
  • De bijzondere bijstand; soort kosten en datum betaalbaarstelling.
  • De re-integratie en participatie; begin- en eindedatum re-integratie inzet met een omschrijving, loonkostensubsidie, participatieladder.

bron: Inlichtingenbureau

Regeling SMI (Doelgroep ouderen) – elektronisch bericht uit Werkstap

Ouders met sociale, psychische of medische problemen kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming voor de opvang van hun kinderen. Deze Sociaal Medische Indicatie (SMI)-regeling zorgt er niet alleen voor dat ouders tijd krijgen te herstellen, maar brengt ook een potentieel kwetsbare groep kinderen in beeld.

bron: Centrum voor jeugd en gezin

Sonar data – elektronisch bericht uit Werkstap

Om de UWV applicatie Sonar te vullen met data van een deelnemer in een re-integratie/ontwikkeltraject in Werkstap worden data via een interface naar Sonar geschoten betreffende: BSN, diagnoseresultaten en functieprofiel. Werkgevers hebben toegang tot Sonar en kunnen hier sollicitanten zoeken.