Pilot: Opstap naar Werk met Praktijkverklaring dient meerdere doelen

Lerend werken met praktijkverkaring

Voor kandidaten van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO) is het niet altijd vanzelfsprekend (haalbaar) om een vervolgopleiding te volgen of om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt in een betaalde baan. De eerste doelstelling van deze pilot is om deze groep kwetsbare jongeren in hun kracht te zetten door op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief te bieden op een passende en waardevolle plek op de arbeidsmarkt. Een tweede doelstelling van de pilot is om ook andere doelgroepen die geen startkwalificatie hebben of kunnen behalen deel te laten nemen.

Een derde doelstelling is de ontwikkeling van bovengenoemde doelgroepen, zó vorm te geven dat de verworven competenties voorzien in de arbeidsbehoefte van werkgevers. Veel werkgevers, verspreid over een groot aantal branches hebben aangeven dat ze niet de juiste mensen kunnen vinden voor hun openstaande vacatures. Daarbij geven werkgevers aan dat een mbo-diploma niet altijd vereist is, als kandidaten een deel van dergelijke dossiers maar wel op orde hebben. Vanuit deze gedachte is de Praktijkverklaring tot stand gekomen.

De samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) heeft met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties de Praktijkverklaring ontwikkeld. Middels de Praktijkverklaring kan een kandidaat aantonen welke werkprocessen hij of zij in de praktijk kan uitvoeren en beheerst. Een erkend leerwerkbedrijf beoordeelt in de praktijk de kandidaat waarna er een Praktijkverklaring wordt aangevraagd bij het Praktijkloket, als de kandidaat heeft aangetoond over de juiste vaardigheden te beschikken.

Boven geformuleerde drie doelstellingen komen samen in de pilot ‘Opstap naar Werk met Praktijkverklaring’, waarbij (SW) ontwikkelbedrijven de brúgfunctie vervullen tussen kwetsbare doelgroepen en de arbeidsmarkt.  De brugfunctie betekent in de praktijk het faciliteren van leerwerktrajecten die zijn afgestemd op werkgeverseisen en bij voldoende resultaat leiden tot werk en een Praktijkverklaring.

SBB en PTC Groep hebben deze pilot geïnitieerd samen met acht (SW) ontwikkelbedrijven. SBB levert hierbij de MBO kwalificatiestructuur met praktijkloket voor aanvraag van Praktijkverklaringen. PTC Groep levert de leermiddelen, het kandidaat volg- en ontwikkelapplicatie (Werkstap) en ondersteunt deelnemende (SW) ontwikkelbedrijven bij de implementatie van methodische arbeidsontwikkeling met werkgevers. (SW) ontwikkelbedrijven geven invulling aan methodische arbeidsontwikkeling en werkgevers toetsen of vooraf vastgestelde doelen zijn bereikt. De VSO/PRO scholen genereren de Praktijkverklaring aan de hand van behaalde resultaten vanuit het Werkstap e-portfiolio.

In totaal nemen ruim 30 SW-bedrijven deel aan de pilot. Acht ontwikkelbedrijven vormen de kopgroep en zijn:

  • De Zuidhoek Zierikzee
  • Impact Kampen
  • NoordWest Groep Steenwijkerland
  • Haeghe Groep Den Haag
  • Wezo Zwolle
  • WSD Boxtel
  • Promen Gouda
  • Presikhaaf Bedrijven Arnhem

In september is een tweede groep ontwikkelbedrijven van start gegaan met deze pilot. Zowel kandidaten als SW bedrijven, werkgevers en gemeenten zijn enthousiasme omdat de aanpak uitgaat van werkgeverseisen. Met een naadloze aansluiting van werkgeverseisen en MBO kwalificatiestructuur.

En de meerwaarde voor kandidaten na afronding van een leerlijn?

“ca. 80% kans op werk met praktijkverklaring!”