Kopgroep ontwikkelbedrijven
SBB heeft met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, het ministerie van
OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties de Praktijkverklaring ontwikkeld.
Middels de Praktijkverklaring kan een leerling aantonen welke werkprocessen de jongere in de
praktijk kan uitvoeren. Een erkend leerwerkbedrijf beoordeelt in de praktijk de leerling waarna de
werkgever bij het Boris Praktijkloket een Praktijkverklaring kan aanvragen als de leerling heeft
aangetoond over de juiste vaardigheden te beschikken.
Acht ontwikkelbedrijven nemen deel aan de kopgroep “Opstap naar werk” waarin de aanpak van SBB
om praktijkverklaringen voor jongeren zonder diploma te genereren centraal staat. Deze bedrijven
vormen de brugfunctie tussen kandidaten (kwetsbare doelgroepen, die geen volledige MBO
opleiding kunnen behalen) en de arbeidsmarkt met Praktijkverklaringen. De bedrijven zijn De
Zuidhoek Zierikzee, Impact Kampen, NoordWest Groep Steenwijkerland, Haeghe Groep Den Haag,
Wezo Zwolle, WSD Boxtel, Promen Gouda en Presikhaaf Bedrijven Arnhem.

Lees hele artikel